Year 2011
Paper Title Wei-Hsiang Cheng, Chung-Yi Wen, and Kai-Ten Feng,
Date of Publication 2011-07-20