Year 2011
Paper Title Chen-Yu Chiang, Cheng-Chang Tang, Hsiu-Min Yu, Yih-Ru Wang and
Date of Publication 2011-07-20