Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Lei-Chun Chou, You-Liang Lai, Ying-Zong Juang, Chun-Yin Tsai,Sheng-Chieh Huang, Jin-Chern Chiou, “A novel thermal switch design by using CMOS MEMS fabrication process” The 6th IEEE MEMS, Splendor Hotel, Kaohsiung, Taiwan February 20-23, 2011.
Date of Publication 2011-08-03