Year 2011
Paper Title Qi-quan Huang, Chen-Yu Chiang, Yih-Ru Wang, Sin-Horng Chen and Hsiu-Min
Date of Publication 2011-07-20