Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Shih-Hsiang Lin, Sheng-Chieh Huang, I-Cheng Chen, Lei-Chun Chou, You-Liang Lai, Hui-Min Wang, Yu-Chieh Huang, Ming-Yie Jan, Shih-Chun Chao, Chih-Hsun Yang, Su-Chin Shen, “A 2.21 μW MIT/BIH Arrhythmia Database Verified Heart Rate Variability (HRV) Chip Design,”International Symposium on Biomedical Engineering (ISOBME2008), 2008.
Date of Publication 2011-08-03