Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Yi-Shen Shih, Wen-Chih Zhang, Hsuan Shen, Yi-Hsiang Yang, Shung-Ting Sun, Chi-Chang Wu, Yaw-Chern Lee, Sung-Shine Lee, Sheng-Chieh Huang,"Bio-inspired JPEG XR CODEC Design for Lossless HDR Biomedical Image," International Computer Symposium , IEEE, Taiwan, 2010 (ICS2010).
Date of Publication 2011-08-03