Year 2011
Paper Title You-Yu Lin, Yih-Ru Wang and Yuan-Fu Liao, “Phone Boundary Detection using
Date of Publication 2011-07-20